دفتر توسعه آموزش

مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده:

آقای دکتر حامد رضاخانی مقدم
مرتبه دانشگاهی: استادیار
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تلفن: ۳۲۴۳۴۰۴۲

کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده:

خانم باهره غفاری
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن: ۳۲۴۲۱۹۷۷-۰۴۵

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۵۸۵