مدیر گروه

مدیر گروه : سرکار خانم فرض اله پور، عضو هیات علمی(کارشناس ارشد بهداشت مادر و کودک)

پست الکترونیک :f.farzollahpour@khalums.ac.ir 

آخرین ویرایش۰۴ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۵۶۰