وظایف مدیر گروه

 1. تدوین برنامه عملیاتی در راستای برنامه عملیاتی دانشکده و ارائه گزارش 6 ماهه به معاونت آموزشی
 2. همکاری و پیگیری استقرار مدیریت و استانداردسازی فرآیندهای آموزشی دانشکده
 3. تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به معاونت آموزشی
 4. تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است
 5. نظارت بر ارائه کوریکولوم های درسی گروه و بررسی و اظهارنظر در مورد متون درسی و محتوای دروس براساس برنامه های و سرفصل ها مصوب
 6. تجدید نظر مستمر در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به معاونت آموزشی دانشکده
 7. اظهارنظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و مهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان
 8. اظهارنظر درباره مأموریت های اعضای گروه
 9. بررسی فعالیت های آموزشی اعضای گروه و برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت عملکرد و گزارش آن
 10. پیش بینی و اعلام نیازگروه به استخدام اعضای هیات علمی و پیشنهاد به معاونت آموزشی
 11. برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه ریزی تفویض کرده است؛
 12. ابلاغ برنامه تنظیمی به هریک از اعضاء گروه
 13. انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه
 14. نظارت و کنترل بر کیفیت و کمیت فعالیت های اموزشی اساتید و ارائه گزارش به معاونت آموزشی ازطریق: 1- بازدید از مراکز اموزش بالینی 2- ارزیابی 360 درجه اساتید 3- جلسه با نمایندگان کلاس
 15. همکاری در امورات محوله از سوی مافوق 

 

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۰۴۲