کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
مهندس امین عسگری(عضو هیات علمی -کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای)
دبیرکمیته:
زهرا نعمتی (دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی)    
پست الکترونیکی: student.research@khalums.ac.ir                    

فرم ها:

** آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی
** پروپوزال طرح های پژوهشی تحقیقات دانشجویی
** دیاگرام کمیته تحقیقات دانشجویی
** ساختار کمیته تحقیقات دانشجویی
** شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی
** معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی
** منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی
**  وظایف دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۳۵