مدیر آموزشی و تحقیقات معاونت آموزشی

سرپرست مدیر آموزشی و تحقیقات دانشکده:

دکتر باقر حیاتی

سمت علمی: استادیار

رشته تخصصی: PHD بهداشت محیط

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۹۵