مدیر آموزشی و تحقیقات معاونت آموزشی

سرپرست مدیر آموزشی و تحقیقات دانشکده: فرغ فرض اله پور

سمت علمی: مربی

رشته تخصصی: ارشد مامایی

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۱۸