مرکز بهداشت شهرستان با گروههای فنی ، تخصصی ، کارشناسی و اداری و مالی  که هریک در حیطه مشخص شده و در چارچوب برنامه های مصوب حوزه معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای حصول اهداف معین تلاش و فعالیت می نماید.

******************************************************************************
لینک کانال اطلاع رسانی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خلخال در پیام رسان ملی گپ            
       
https://gap.im/khalkhal2020