واحد های فنی مرکز بهداشت در یک نگاه

واحد های فنی مرکز بهداشت شهرستان خلخال
واحد
نام مسئول
شماره تلفن تماس
شماره تلفن داخلی
گسترش و توسعه شبکه
رامین ایمانی
۳۲۴۳۴۷۳۷
۲۰
پیشگیری و مراقبت از بیماریها
سلیمان شاددل
۳۲۴۳۴۷۴۷
۴۷
بهداشت حر فه ای
مهندس قاسم نظری
۳۲۴۲۲۳۰۹
۳۴
بهداشت محیط
مهندس علی ملکی
۳۲۴۳۳۴۱۳
۲۵
سلامت روان اجتماعی و اعتیاد
فرشته عبدی
--
۱۵
آزمایشگاه
مهدی بحری
۳۲۴۲۷۴۱۵
۲۳
بهداشت دهان و دندان
دکتر حیدر عباس زاده
--
۱۹
سلامت خانواده و جمعیت
نسرین نظری
۳۲۴۲۸۴۰۲
۲۱
بهداشت مدارس و تغذیه
منیژه حقگویی
۳۲۴۲۶۸۰۳
۱۲
آموزشگاه بهورزی
فیروزه فیض الهی
۳۲۴۲۷۱۱۹
۵۲
آموزش و ارتقای سلامت
بهناز جلیلی
۳۲۴۲۷۱۱۹
۵۲
امور دارویی
محسن شهنوازی
۳۲۴۳۴۷۱۸
۱۸
شماره تلفن خانه مرکز ۲-۳۲۴۲۶۸۰۱ پیش شماره ۰۴۵ می باشد.
آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۰۳۷