گروه گسترش و توسعه شبکه

مسئول گروه:
رامین ایمانی (ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی)
کارشناسان:
اسماعیل نیاستی (کاردان بیماریها)خانم پورامام وردی (کاردان مامایی)
سرتاج قوسی (کاردان مامایی)
شماره تماس واحد: ۳۲۴۳۴۷۳۷- ۰۴۵ داخلی ۲۰
پست الکترونیکی : ghostaresh@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۳۹۲