گروه گسترش و توسعه شبکه

تعداد بازدید:۳۴۸۹
مسئول گروه:
فیروزه فیض الهی (کارشناس مامایی)
کارشناسان:
اسماعیل نیاستی (کاردان بیماریها)خانم پورامام وردی (کاردان مامایی)
معصومه قوسی (کاردان مامایی)
شماره تماس واحد: ۳۲۴۳۴۷۳۷- ۰۴۵ داخلی ۲۰
پست الکترونیکی : ghostaresh@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸