گروه گسترش و توسعه شبکه

مسئول گروه:
رامین ایمانی (ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی)
کارشناسان:
اسماعیل نیاستی (کاردان بیماریها)
پرویز وکیلی (ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی)
خانم پورامام وردی (کاردان مامایی)
سرتاج قوسی (کاردان مامایی)
شماره تماس واحد: ۳۲۴۳۴۷۳۷- ۰۴۵ داخلی ۲۰
پست الکترونیکی : ghostaresh@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۲۲