گروه سلامت جمعیت و خانواده

تعداد بازدید:۲۸۰۰
مسئول گروه:

نسرین نظری (کارشناس ارشد مامایی)

کارشناسان واحد:
پروین محمودی (کارشناس مامایی)

لیلا رمضانی (کارشناس بهداشت خانواده)

حمیرا وکیلی (کارشناس مامایی)

شماره تماس: ۳۲۴۲۸۴۰۲ داخلی ۲۱

پست الکترونیکی : khanavadeh@khalums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۷