واحد بهداشت دهان و دندان

مسئول واحد:

دکتر حیدر عباس زاده (داندانپزشک)

شماره تماس مستقیم:۳۲۴۲۶۸۰۱-۲

شماره داخلی:۱۹

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۰۶۸