واحد بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۲۳۱۱

مسئول واحد:

دکتر حیدر عباس زاده (داندانپزشک)

شماره تماس مستقیم:۳۲۴۲۶۸۰۱-۲

شماره داخلی:۱۹

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۶