امور دارویی مرکز بهداشت

مسئول واحد:

محسن شهنوازی

شماره تماس مستقیم:۳۲۴۳۴۷۱۸

شماره داخلی:۱۸

 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۰۷۵