واحد بهبود تغذیه

مسئول واحد:

منیژه حقگویی (کارشناس مامایی)

پست الکترونیکی واحد: Nutrition@khalums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۲۴۲۶۸۰۳ داخلی:۱۲

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۳۰۸