مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خوجین

مسئول مرکز:
ملاحت علیجانزاده
پست الکترونیکی مرکز: khojin@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز: ۳۲۴۵۲۶۳۱

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت خوجین

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

خوجین ۱

 

 

۳۲۴۵۲۴۵۷

خوجین ۲

 

 

۳۲۴۵۴۷۸۲

مجره

 

 

۳۲۴۶۶۳۶۴

بفراجرد

 

 

۳۲۴۶۸۲۶۱

خانقاه بفراجرد

 

 

۳۲۴۰۵۶۷۶

طولاش

 

 

۳۲۴۰۴۷۰۰

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۶۷۱