مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید باهنر برندق

مسئول مرکز:
دکتر آزیتا فرزان نیک
پست الکترونیکی مرکز : barandagh@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز :۳۲۴۹۳۲۲۲

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت برندق

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

برندق

سفیدآب

 

۳۲۴۹۳۴۵۴

نساز

 

طویستان پشگمان ویو کرنق گلوجه قشلاق برندق

۳۲۴۹۵۴۰۰

سجهرود

آهو

 

۳۲۴۹۷۲۷۰

چنارلق

 

 

۳۲۴۹۷۲۸۳

جعفرآباد

زاویه جعفرآباد

 

۳۲۴۹۷۲۶۸

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲۳۲