سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی خلخال

دکتر سجاد رحیمی

سمت علمی: استادیار

رشته تخصصی: دکترای تخصصی (ph.D) عضو هیات علمی دانشکده

  • پست الکترونیکی اداری: ria@khalums.ac.ir

  • شماره تماس: ۳۲۴۲۲۱۸۹

  • دورنویس: ۳۲۴۳۴۷۱۹

  • با پیش شماره ۰۴۵

سوابق اجرای و مدیریتی:
*مسئول EDC
*مدیر آموزش و تحقیقات
*مدیر دانشجویی و فرهنگی
*قائم مقام معاونت آموزشی تحقیقات ، فرهنگی و دانشجویی
*معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی خلخال