دبیرخانه طرح تحول سلامت

رئیس ستاد : دکتر علی اکبر شکارچی (سرپرست دانشکده)
عضو ودبیر ستاد : ایرج اعتبار (معاون بهداشتی)
عضو و رئیس کمیته پایش و نظارت : دکتر عزیز کامران (معاون آموزشی)
عضو و رئیس کمیته مدیریت منابع و مصارف : دکتر اسماعیل صالحی (معاون درمان )
عضو و رئیس کمیته دارو ، تجهیزات و لوازم پزشکی : داور کاظمی (مدیر غذا و دارو)
عضو کمیته : ناصر وثوقی (مسئول امور عمومی )
عضو و رئیس کمیته بیمه سلامت : اورنگ ملکی (رئیس بیمه سلامت شهرستان)
عضو و رئیس کمیته فناوری اطلاعات : اسفندیار حقیری (فناوری اطلاعات)

دستورالعملها
دستورالعمل طرح تحول سلامت
دستورالعمل ضوابط تشکیل ستادهای کشوری و دانشگاهی طرح تحول سلامت
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۸۱۴