کارشناس نظارت بر درمان

کارشناس مسئول نظارت بر درمان دانشکده:
سید احمد معصوم زاده (کارشناس پرستاری)
تلفن مستقیم: ۳۲۴۲۶۸۰۴ تلفن داخلی: ۲۷
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۴۲۷