روابط عمومی

مسئول روابط عمومی:
مرتضی شرقی (کارشناس حسابداری)
کارشناسروابط عمومی:
سید محمد محسنی
تلفن: ۳۲۴۲۲۰۳۶
پست الکترونیکی :ravabet@khalums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۹۳