روابط عمومی

تعداد بازدید:۱۹۶۵
مسئول روابط عمومی:
 
کارشناسروابط عمومی: --
 
تلفن: ۳۲۴۲۲۰۳۶
پست الکترونیکی :ravabet@khalums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۸