امور حقوقی دانشکده

کارشناس امور حقوقی دانشکده :
محمود قبائی(کارشناس حقوق)
تلفن مستقیم: ۳۲۴۲۲۳۰۹ تلفن داخلی: ۲۷
آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۴۸۳