فناوری اطلاعات

مسئول IT

اسفندیار حقیری (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)

کارشناس IT

مهندس ابراهیم ربیعی (کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)
شماره مستقیم: ۳۲۴۲۶۶۰۲-۰۴۵
شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۷۷
 
آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۰۸۶