فناوری اطلاعات

مسئول IT

اسفندیار حقیری (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)

کارشناسIT

مهندس ابراهیم ربیعی (کارشناسی  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)
شماره مستقیم: ۳۲۴۲۶۶۰۲-۰۴۵
شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۷۷
 
آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۹۳