فناوری اطلاعات

مسئول IT

اسفندیار حقیری (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)
 
 

کارشناس IT

مهندس ابراهیم ربیعی (مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)                               
 شماره مستقیم: ۳۲۴۲۶۶۰۲-۰۴۵
 شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۷۷
 ایمیل سازمانی:    e.rabiee@khalums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۳۹۹
تعداد بازدید:۲۶۲۱