تغذیه

نام نام خانوادگی مسئول بخش : جمشید جعفری لنبر

مدرک تحصیلی : کارشناس تغذیه

شرح وظایف  :

 •    تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه
 •    تهیه، نگهداری و ارسال آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت بهداشت
 •    تعامل نزدیک با گروه تغذیه بالینی در ستاد وزارت بهداشت
 •    همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی بیمارستان ها و تکمیل سنجه ها و چک لیست تخصصی تغذیه
 •    همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و تکمیل سنجه ها و چک لیست تخصصی تغذیه
 •    مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه ( نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، ارزشیابی مراکز درمانی و ...)
 •    شناسایی و نظارت بر محلول های تجاری تغذیه ای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش
 •    شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی- مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روزآمد کردن دانش و   مهارت های مورد نیاز
 •    تهیه متون آموزشی مورد نیاز در خصوص تغذیه در بیماری های شایع در منطقه
 •    نظارت بر مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستان ها
 •    پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش
 •    بررسی و برآورد تجهیزات مورد نیاز و پیگیری ایجاد دسترسی در مراکز درمانی تحت پوشش
 •    سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان ها ی تحت پوشش
 •      بررسی گزارشات دفاتر مشاوره تغذیه و رزیم درمانی تحت پوشش و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان وزارت بهداشت
 •    تنظیم گزارش تحلیلی و ارائه پیشنهاد های موثر در بازنگری و ارتقاء برنامه

 

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۹۲