فرم ثبت شکایت

عنوان فرم
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • کد ملی*
  2
 • تلفن همراه*
  3
 • تاریخ*
  4
 • واحد مورد شکایت*
  5
 • فرد یا افراد مورد شکایت*
  6
 • شرح شکایت*شکایت خود را بصورت کامل توضیح دهید
  7
 • محل سکونت*کامل ذکر شود
  8
 • ارسال مستندات در خصوص شکایات مطرح شده* فایل های خود را آپلود کنید
   9
  • در صورت مراجعه به سایر مراجع رسیدگی به موضوع شکایت، مستندات خود را پیوست نمائید.* فایل های خود را آپلود کنید
    10
   • پیشنهادات و انتقادات*
    11
   • پست الکترونیکی*در صورت تمایل پست الکترونیکی خود را وارد نمائید.
    12