سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده
محمدرضا رحیمی (ارشد مدیریت بازرگانی )   
شماره مستقیم : ۳۲۴۲۷۱۱۸-۰۴۵

داخلی : ۲۹
پست الکترونیکی : poshtibani@khalums.ac.ir