مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

مدیر تشکیلات، آموزش و بودجه

پیمان قلی زاده

تحصیلات: کارشناس حسابداری
تلفن تماس:
پست الکترونیکی:

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۷۴۳