رئیس امور مالی:

رئیس امور مالی:
زهرا زمانیان
تلفن مستقیم: ۳۲۴۲۲۰۹۸   
تلفن داخلی : ۴۰
کارشناسان واحد حسابداری:
محسن محسنی
عباس عمرانی
زهرا زمانیان
زهرا خسروی
زهرا نصیرپور
رابط و بایگان حسابداری:
فریدون مظفری
تلفن مستقیم:۳۲۴۲۷۱۲۰-۳۲۴۳۱۴۱۲
تلفن داخلی: ۴۵-۴۱
 
 
آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۸۴۷