اداره کارگزینی

سرپرست اداره کارگزینی:
 ابوالفتح کشاورزپور(کارشناس ارشد مدیریت دولتی)
کارشناسان کارگزینی:
بهزاد آراسته
کرامت آراسته (کارشناس مدیریت دولتی)
افسانه فرحبخش (مهندسی نرم افزار کامپیوتر)
آمنه سلیم پور (کارشناس مدیریت دولتی)
محمد جواد اسکندری (کارشناس مدیریت دولتی)
بایگان کارگزینی:
برات قاسمی
شماره تماس: ۳۲۴۲۶۶۰۵ داخلی :۳۵
پست الکترونیکی :karghozini@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۱۷