مدیریت منابع انسانی

رئیس اداره منابع انسانی دانشکده:
 ابوالفتح کشاورزپور(کارشناس ارشد مدیریت دولتی(
کارشناسان کارگزینی:
بهزاد آراسته
آمنه سلیم پور (کارشناس مدیریت بازرگانی(
کارشناس امور بازنشستگی و  ارزیابی عملکرد  کارکنان و آموزش ضمن خدمت:
کرامت آراسته (کارشناس مدیریت دولتی(
کارشناس امور استخدامی و طرح نیروی انسانی :
افسانه فرحبخش (مهندسی نرم افزار کامپیوتر(
بایگان کارگزینی:
برات قاسمی
شماره تماس
: ۳۲۴۲۶۶۰۵ داخلی :۳۵

پست الکترونیکی :karghozini@khalums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۶۵۲