دبیرخانه ستاد

تعداد بازدید:۶۰۸
مسئول دبیرخانه:
منصوره مدنی
اپراتورها:
سمیرا جعفری
عباس علیاری
شماره تلفن: ۲-۳۲۴۲۶۸۰۱ داخلی ۳۷
دور نویس: ۳۲۴۲۲۳۰۵
کد پستی: ۵۶۸۱۷۶۱۳۵۱
آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۳۹۸