واحد تاسیسات

تعداد بازدید:۹۷۳
مسئول تاسیسات:
پرویز آذر مهر
تاسیسات:
حسن توکلی
تلفن تماس: ۲-۳۲۴۲۶۸۰۱ تلفن داخلی : ۱۱
آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۷