واحد تاسیسات

مسئول تاسیسات:
پرویز آذر مهر
تاسیسات:
حسن توکلی
تلفن تماس: ۲-۳۲۴۲۶۸۰۱ تلفن داخلی : ۱۱
آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۸۸