مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده

وحید یحیی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت

تلفن تلفن :

تلفن داخلی:

 

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۹۵۵