مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

تعداد بازدید:۱۰۹۲

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری
فاطمه ربیع پور

کارشناس مهندسی مشاغل
سعیده محمدی

شماره تماس مستقیم: 04532426801
داخلی 42

ایمیل سازمانی : mdar@khalums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۷