اخبار

بازدید معاون آموزشی از روند کارآموزی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال در بیمارستان امام خمینی (ره)

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخال به همراه مدیر آموزش و کارشناسی امور بالینی دانشکده از بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید کردند و با دانشجویان، مربیان بالینی و مسئولین بخش های فوق دیدار کردند.

ادامه مطلب