فرآیند ها

تعداد بازدید:۳۷۷۳

فرآیند صدور تأییدیه موقت تحصیلی جهت معرفی به طرح نیروی انسانی

فرآیند صدور ریز نمرات

فرآیند صدور دانشنامه

فرآیند صدور مجوز دانشنامه

فرآیندصدور گواهینامه موقت

فرآیند ثبت دروس گذرانده شده دانشجویان میهمان در سایر دانشگاه ها

فرآیند مکاتبات اداری

فرآیند انتقال، میهمانی، جابجایی یا تغییر رشته دانشجویان به دانشگاههای دیگر

فرآیند پذیرش دانشجوی میهمان، انتقال، تغییر رشته و جابجائی از دانشگاههای دیگر کشورها به دانشگاه

فرآیند صدورگواهی معدل برای استخدام

فرآیند صدورتأییدیه تحصیلی برای استخدام

فرآیند ارسال ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی جهت ادامه تحصیل

فرآیند معرفی فارغ التحصیلان مرد به حوزه نظام وظیفه

فرایند اعتراض دانشجویان به نمره دانشکده علوم پزشکی خلخال

فرآیند اعلام نمرات دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال

فرآیند انتخاب واحد دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال

فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

فرآیند حذف و اضافه دانشجویان علوم پزشکی خلخال

فرآیند حضور و غیاب دانشجویان

فرآیند رسیدگی و پاسخ به درخواستهای دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال

فرآیند صدور کارنامه

فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۸