معاون آموزشی

تعداد بازدید:۹۱۵۵

 

جناب آقای دکتر حامد رضاخانی مقدم

معاون محترم معاونت آموزش، تحقیقات ، دانشجویی  و فرهنگی

سمت علمی:  استادیار

رشته تخصصی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

پست الکترونیکی:  m.amozesh@khalums.ac.ir

 تلفن:  32432002-045  داخلی 126            

شرح وظایف معاونت آموزشی :

 • نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی
 • تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیاست های علمی، آموزشی و پژوهشی 
 • اجرای مصوبات و آئین نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت
 • نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت 
 • نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات
 • پیش بینی اعتبارات دانشکده و نظارت بر هزینه ها از نظر ملزومات اداری، فنی و آموزشی
 • ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق تشویق، تنبیه و سایر
  روشهای
   اصولی و منطقی مدیریتی
 • ارائه گزارش سالیانه عملکرد دانشگاه به هیئت امنای دانشگاه
 • امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی، اداری و مکاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امورمالی موسسه طبق قوانین      
 • نظارت بر حسن انجام امور اداری، مالی، خدماتی و تعمیراتی دانشکده 
 • نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت درآمدهای دانشکده
آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱