دفتر توسعه آموزش

تعداد بازدید:۴۲۹۴

مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده:

آقای دکتر حامد رضاخانی مقدم
مرتبه دانشگاهی: استادیار
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تلفن: ۳۲۴۳۴۰۴۲

کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده:

خانم فریده پورامام وردی
تلفن: ۳۲۴۲۱۹۷۷-۰۴۵

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۳۹۸