واحد ارزشیابی آموزشی( Educational Evaluation )

تعداد بازدید:۲۲۱۴
واحد ارزشیابی آموزشی ( Educational Evaluation )
تعریف:
ارزشیابی عبارت است از روش سیستماتیک جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطلاعات که منجر به قضاوت ها و یا توصیه های ناظر به کیفیت می شود.
همچنین ارزشیابی به معنای بررسی دقیق و عالمانه ابعاد مختلف برنامه مثل اثربخشی پروژه ها (به منظور بهینه سازی نتایج)، کارآیی و کیفیت است. به کمک ارزشیابی می توان ساختار فعالیتها و سازماندهی برنامه را تجزیه و تحلیل کرد و محیط سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داد.
با بهره گیری از ارزشیابی می توان امکان دستیابی به اهداف و مقاصد و میزان اهمیت و هزینه بری آنها را بررسی کرد. ارزشیابی جزء اساسی برنامه های آموزشی می باشد. برنامه ریزی برای ارزشیابی در زمان تعیین اهداف و همچنین نتایج مورد نظر انجام می گیرد.
هدف:
ارزشیابی کمی و کیفی کلیه فرآیندهای آموزشی جاری دانشکده و عوامل موثر بر آن جهت ارتقاء کیفیت آموزش.
وظایف:
  1. ارزشیابی برنامه های آموزشی درون داد (دانشجو، هئیت علمی، برنامه های درسی و......)، فرایند (تدریس، یادگیری، امکانات....)، بیرون داد (فارغ التحصیلات، مقالات؛ تالیفات و.....)
  2. ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان (آزمون OSCE,PF .,. PMP و... )
  3. ارزشیابی مراکز و موسسات آموزش دهنده (دانشکده، درمانگاهها، بیمارستانها و......) و تعیین معیارهای معتبر
  4. ارزشیابی دانشجویان (پیشرفت تحصیلی و آزمون ها و.....)
آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۳۹۶