آرایش دروس

تعداد بازدید:۱۰۰۵

پرستاری(جدید)

مامائی (جدید)

 

 

 

آرایش دروس جدید رشته های پرستاری و مامایی برای ورودیهای سال ۹۲ و بعد از آن اجرا خواهد شد. 

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۰