مدیر گروه پرستاری و علوم پایه پزشکی

تعداد بازدید:۷۶۵۲

مدیر گروه : سرکار خانم کبری قربانزاده ، عضو هیات علمی(کارشناس ارشد پرستاری)

پست الکترونیک :k.ghorbanzadeh@khalums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۳۹۹