معرفی مدیر دانشجویی وفرهنگی

تعداد بازدید:۳۹۶۴

مدیر دانشجویی وفرهنگی : خانم دکتر وحیده آقامحمدی خیاوی

سمت علمی: استادیار
رشته تخصصی : دکتری تخصصی علوم تغذیه
شماره تماس : ۳۲۴۲۴۰۴۱-045     
داخلی:04532426606 داخلی 150

شرح وظایف مدیر دانشجویی و فرهنگی

 • نظارت بر کلیه امور دانشجویی دانشکده ( خوابگاه، تغذیه، رفاهی ، تربیت بدنی ، مشاوره، تدارکات، امور عمومی، ایاب و ذهاب و غیره)
 • اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 • نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی
 • تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی
 • برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشکده
 • برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشکده
 • اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت مطبوع
 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات ونهاد های فرهنگی وانقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی و هنری
 • فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه، تلطیف وسالم سازی روابط عمومی میان اساتید، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر از امکانات فرهنگی وهنری
 • پیگیری تشکیل کمیته ها و شوراهای مصوب در وزارتخانه شامل : شورای انضباطی ،شورای فرهنگی،  شورای تربیت بدنی و ورزش، - هیئت نظارت بر تشکل ها، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر
آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۱