کارشناس شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۷۱۶

سرکار خانم معصومه فلاحی

تحصیلات: کارشناسی کتابداری

سمت: کارشناس پژوهش

تلفن داخلی: 045-32432002  داخلی 144

پست الکترونیک: centlib@khalums.ac.ir  

  شرح وظایف کارشناس پژوهش

  • تنظیم قراداد طرح های تحقیقاتی
  •  آماده کردن اسناد هزینه و پیگیری امضا و تایید اسناد
  • انجام امور مربوط به سامانه پژوهشی دانشکده (ژیرو)
  • انجام امور مربوط به سامانه مداد
  • ثبت خلاصه طرح های تحقیقاتی در سامانه ترجمان دانش
  • آماده کردن مستندات جلسات شورا
  • تنظیم صورتجلسات
  • آماده کردن مستندات ارزشیابی سالانه

 

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۱