شرح وظایف مسئول آموزش

تعداد بازدید:۲۹۲۰

شرح وظایف مسئول آموزش:

 *  نظارت بر حسن اجرای دقیق مقررات و آیین نامه ها ی آموزشی و انجام هماهنگی های لازم

*  نظارت بر انجام کلیه امورات آموزشی و وظایف کارشناسان و کارکنان آموزش

* ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه مقررات و آیین نامه های آموزشی و پاسخگویی به دانشجویان

 * انجام مکاتبات مرتبط با امورات آموزشی دانشکده

*  نظارت و مشارکت در برگزاری  امتحانات پایان ترم دانشجویان

*  برنامه ریزی برای واحدهای درسی در سامانه سما و انجام انتخاب واحد دانشجویان

*   برنامه ریزی برای کلاسهای درسی و هماهنگی با اساتید برای برنامه هفتگی

*  جمع آوری وتکمیل وتایید نمرات امتحانی و صدور کارنامه ترم برای دانشجویان

*  بررسی ابلاغ های ترمی اساتید و تایید آنها براساس مقررات آموزشی

*  تنظیم قراردادهای حق التدریس  و انجام امورات مربوطه برای تحویل به امور مالی جهت پرداخت

*  دریافت درخواست های خاص دانشجویان و اساتید و کارکنان جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده

*  انجام سایرامورات محوله آموزشی

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۴۰۱