اعضای هیئت علمی دانشکده

تعداد بازدید:۳۶۲۲

 

نام استاد

رشته تحصیلی

رتبه علمی

تصویر

ایمیل آکادمیک

تلفن تماس

دکتر اسماعیل مهرآیین دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت استادیار Es.mehrayeen@khalums.ac.ir 045-32434042
دکتر باقر حیاتی دکترای تخصصی بهداشت محیط استادیار b.hayati@khalums.ac.ir  
دکتر سعید پرستار دکترای تخصصی بهداشت محیط استادیار s.parastar@khalums.ac.ir

045-32432002
داخلی122

دکتر شهرام نظری دکترای تخصصی بهداشت محیط استادیار Sh.nazari@khalums.ac.ir  
دکتر حامد رضاخانی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استادیار h.rezakhani@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی155
دکتر الهه محمدی دکترای تخصصی علوم تغذیه استادیار e.mohammadi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی120
دکتر مریم زارع دکترای تخصصی علوم تغذیه استادیار m.zare@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 129
دکتر وحیده آقامحمدی دکترای تخصصی علوم تغذیه استادیار v.aghamohammadi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی159
اسماعیل نجفی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی مربی s.najafi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 125
محمد حیدری کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات سلامت مربی heydari.mohammad12@yahoo.com 045-32432002
داخلی 154
سولماز سعیدی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی مربی s.saeidi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 129
کبری قربان زاده کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه مربی k.ghorbanzadeh@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 121
خدیجه نصیری کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی مربی kh.nasiri@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی159
ایراندخت اللهیاری کارشناسی ارشد پرستاری اطفال مربی i.allahyari@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 119
فروغ فرض اله پور کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک مربی f.farzollahpour@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی156
ریحانه ایوان بقاء کارشناسی ارشد آموزش مامایی مربی r.ivanbagha@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 118
رقیه سلمانی کارشناسی ارشد آموزش مامایی مربی r.salmani@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 119
  حسین نجفی   کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط مربی h.najafi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی123
  رضا عبدالهی   کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی  مربی r.abdolahi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی123

 

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۴۰۰