اعضای هیئت علمی دانشکده

تعداد بازدید:۵۶۵۹

 

نام استاد

رشته تحصیلی

رتبه علمی

تصویر

ایمیل آکادمیک

تلفن تماس

دکتر اسماعیل مهرآیین دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت استادیار Es.mehrayeen@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 116
دکتر باقر حیاتی دکترای تخصصی بهداشت محیط استادیار b.hayati@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 168
دکتر سعید پرستار دکترای تخصصی بهداشت محیط استادیار s.parastar@khalums.ac.ir

045-32432002
داخلی122

دکتر شهرام نظری دکترای تخصصی بهداشت محیط استادیار Sh.nazari@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی123
دکتر حامد رضاخانی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استادیار h.rezakhani@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی124
دکتر الهه محمدی دکترای تخصصی علوم تغذیه استادیار e.mohammadi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی120
دکتر مریم زارع دکترای تخصصی علوم تغذیه استادیار m.zare@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 121
دکتر وحیده آقامحمدی دکترای تخصصی علوم تغذیه استادیار v.aghamohammadi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی159
دکتر یلدا موسی زاده دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار y.mousazadeh@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 118
دکتر کبری قربان زاده دکترای آموزش پرستاری استادیار   k.ghorbanzadeh@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 121
سولماز سعیدی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی مربی s.saeidi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 129
محمد حیدری کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات سلامت مربی

heydari.mohammad12@yahoo.com

045-32432002
داخلی 155
خدیجه نصیری کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی مربی kh.nasiri@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی159
اسماعیل نجفی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی مربی s.najafi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 168
فروغ فرض اله پور کارشناسی ارشد بهداشت مادر و کودک مربی f.farzollahpour@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی156
رقیه سلمانی کارشناسی ارشد آموزش مامایی مربی r.salmani@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی 119
 دکتر عبداله درگاهی   دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط استادیار a.dargahi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی122
مصعب قادری   کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی  مربی m.ghaderi@khalums.ac.ir 045-32432002
داخلی155

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۱