واحد امور دانشجویی و خوابگاهها

تعداد بازدید:۱۲۵۹

فجرالفاطمه محمدی

سمت:کارشناس امور دانشجویی و خوابگاهها

شماره تلفن:32426606 ـ داخلی 114

شرح وظایف:

ـ اجرای کامل و دقیق قوانین ، مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه ها ی مربوطه به منظور بهبود امور جاری و وحدت رویه

ـ شرکت در جلسات توجیهی دانشجویان ،همایش ها و کمیسیون های مربوطه طبق دستور مقام بالاتر

ـ بازدید مستمر از خوابگاهها ،کتابخانه ،آزمایشگاه و ارائه گزارش

ـ انعقاد قرارداد بیمه حوادث دانشجو

ـ نظارت بر خوابگاهها

ـ بررسی و حل مشکلات مربوط به امورات خوابگاه و فراهم کردن تجهیزات

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۹