واحد تغذیه

تعداد بازدید:۱۸۳۳

 خانم معصومه فتحی

سمت:کارشناس تغذیه

شماره تلفن: 32426606ـ داخلی 154

شرح وظایف:

ـ تهیه و تنظیم برنامه غذایی مطابق با اصول تغذیه ای

ـ نظارت بر مراحل مختلف فرآیند خدمات غذایی از قبیل مواد غذایی خریداری شده، انبارسازی ، آماده سازی ،طبخ ، نگهداری غذای آماده ،توزیع غذا

ـ برگزاری منظم جلسات کمیته تغذیه و طرح و بررسی مشکلات موجود جهت جلب همکاری و هماهنگی مدیریت فرهنگی و دانشجویی و پرسنل خدمات غذایی

ـ بررسی مشکلات پرسنل آشپزخانه از جمله تجهیزات و امکانات مورد نیاز ،فضای کار و ..

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۱