واحد امور خوابگاه ها

تعداد بازدید:۲۰۹۸

خانم نعیمه مصطفائی

سمت: مسئول امور خوابگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

شماره تلفن :32424610-045

شرح وظایف:

۱.اجرای دقیق قوانین،‌مقررات ، آئین نامه و بخشنامه های اداری مربوط.
۲. پذیرش اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاههای دانشجویی.
۳. 
تهیه و تنظیم لیست اسامی ساکنین خوابگاه های دانشجویی و تهیه اسناد هزینه مربوطه.
۴. 
انجام امور مربوط به تسویه حساب بدهی خوابگاه های دانشجویی.
۵. 
تعیین اولویت های مربوط به تجهیز و تعمیرات مورد نیاز در خوابگاه ها.
۶. 
انجام تعمیرات مورد نیاز خوابگاه ها در ایام تعطیلی خوابگاههای دانشجویی. 
۷. 
اعلام به موقع وضعیت خوابگاه های دانشجویی و تعیین ظرفیتهای موجود.
۸.
برگزاری جلسات هماهنگی پرسش و پاسخ مسئولین دانشگاه با دانشجویان.
۹. مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاه های دانشجویی.

۱۰. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به خوابگاه های دانشجویی و تجزیه و تحلیل و ارائه آن به مسئولین ذیربط به منظور انجام برنامه ریزی های لازم.
۱۱. 
بازدید از خوابگاه های دانشجویی و ارائه گزارش دقیق از وضعیت موجود خوابگاه ها .
۱۲. 
نظارت بر حفظ و حراست از اموال موجود در خوابگاه ها.
۱۳. 
نظر خواهی از دانشجویان در قالب نیازسنجی نحوه ارائه خدمات رفاهی در خوابگاه ها
۱۴. 
تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاه ها و بهبود وضعیت خوابگاه های دانشجویی.
۱۵. 
مشارکت در تهیه طرح های جامع و سودمند و متناسب در زمینه های رفاهی و امور فوق برنامه خوابگاه های دانشجویی.

 

 

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۱