واحد تربیت بدنی

تعداد بازدید:۱۰۶۵

دکتر سعید پرستار

سمت : مسئول واحد تربیت بدنی

شماره تلفن: 32426606

شرح وظایف:

هماهنگی سالن های ورزشی برای برگزاری واحدهای درسی تربیت بدنی دانشجویان

هماهنگی خرید تجهیزات ورزشی مورد نیاز دانشجویان

هماهنگی اردوهای ورزشی

هماهنگی شرکت در مسابقات داخل دانشکده و مسابقات کشوری دانشجویان

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۹