واحد تربیت بدنی

تعداد بازدید:۱۵۷۵

دکتر باقر حیاتی

سمت : مسئول واحد تربیت بدنی

شماره تلفن: 04532426606داخلی: 168

شرح وظایف:

هماهنگی سالن های ورزشی برای برگزاری واحدهای درسی تربیت بدنی دانشجویان

هماهنگی خرید تجهیزات ورزشی مورد نیاز دانشجویان

هماهنگی اردوهای ورزشی

هماهنگی شرکت در مسابقات داخل دانشکده و مسابقات کشوری دانشجویان

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۱