اداره رفاه و تعاون

تعداد بازدید:۱۱۴۰

فریبا بختیاری

سمت: رئیس اداره رفاه و تعاون

شمار تلفن:32426606 ـ داخلی 116

شرح وظایف :

اعطاء وام دانشجویی شامل: پرداخت وام تحصیلی ، وام مسکن ، وام ضروری ،وام شهریه ،ودیعه مسکن ،خربد کالا

صدور فرم میزان بدهی برای کلیه دانشجویان

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان

انجام امورات مربوط به تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان

صدور مجوز و تسویه حساب از صندوق رفاه  دانشجویان

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۹