مسئول واحد استعدادهای درخشان

تعداد بازدید:۵۰۵

واحد استعدادهای درخشان

مسئول واحد استعدادهای درخشان

دکتر وحیده آقامحمدی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

رشته تحصیلی: علوم تغذیه

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۹