مسئول واحد استعدادهای درخشان

تعداد بازدید:۸۲۶

واحد استعدادهای درخشان

مسئول واحد استعدادهای درخشان

آقای مهندس محمد حیدری

مرتبه دانشگاهی: حیدری کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات سلامت

رشته تحصیلی: علوم تغذیه

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۲