مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی

تعداد بازدید:۴۳۳

واحد برنامه ریزی آموزش
مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی
وحدت دهقانی
مدرک تحصیلی:
کارشناس پرستاری

سمت: کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۹