وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی

تعداد بازدید:۵۷۷

وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی
پیگیری و نظارت بر تهیه و بکارگیری طرح درس و طرح دوره توسط اعضـاء هیـات علمـی بـا همکـاری مـدیران گروه های آموزشی
ارتقای سطح مهارت های برنامه ریزی آموزشی (تدوین طرح دوره، طرح درس و ...) در اعضای هیئت علمی با برگزاری کارگاه های مرتبط و ارائه مشاوره به اعضاء هیات علمی در زمینه طرح درس و طرح دوره
ارتقای سطح مهارت های اعضای هیئت علمی دانشگاه در زمینه های آموزشی و ارزشیابی از طریق برگزاری کارگاه های مرتبط و راهنمایی و مشاوره اساتید در زمینه روش های نوین آموزش و تدریس
 
ارائه گزارش عملکرد کمیته بصورت ماهیانه و نیز در پایان هر نیم سال تحصیلی به سرپرست مرکز توسعه آموزش پزشکی
 
تدوین و بازنگری لاگ بوک ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف با مشارکت مدیران گروه های آموزشی
همکاری با سرپرست مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده در به روزرسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده
همکاری در طراحی کارگاه های مهارتی محوری در راستای برنامه ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۹